م_۵_۳_۱

T-5.III.1

۱راه شناخت برادرت شناخت روح‌القدس در اوست.۲پیش‌تر گفته‌ام که روح‌القدس پلی برای انتقال ادراک به معرفت است، بنابراین می‌توانیم اصطلاحات را به گونه‌ای به کار ببریم که گویی مرتبط هستند، زیرا آن‌ها در ذهن او این‌گونه هستند.۳این رابطه باید در ذهن او باشد، زیرا، اگر چنین نبود، جدایی میان این دو روش اندیشیدن پذیرای شفا یافتن نمی‌بود.۴او بخشی از سه‌گانهٔ مقدس است، زیرا بخشی از ذهن او از آن تو و بخشی نیز از آن خداوند است.۵این نیاز به توضیح دارد، نه در بیان بلکه در تجربه.

م_۵_۳_۲

T-5.III.2

۱روح‌القدس ایدهٔ شفا است.۲چون فکر است، این ایده با به اشتراک گذاشتنش افزایش می‌یابد.۳چون فراخوان برای خداوند است، ایدهٔ خداوند نیز هست.۴از آنجایی که تو بخشی از خداوند هستی، آن ایده‌ای در مورد خودت، و همچنین در مورد تمام آفرینش‌های او نیز هست.۵ایدهٔ روح‌القدس در ویژگی ایده‌های دیگر مشترک است زیرا از قانون‌های جهان که بخشی از آن است پیروی می‌کند.۶آن با اهدا کردن تقویت می‌شود.۷چون آن را به برادرت می‌دهی آن در تو افزایش می‌یابد.۸برادرت لازم نیست از روح‌القدس در خودش یا در تو آگاه باشد تا این معجزه رخ دهد.۹او ممکن است از فراخوان برای خداوند گسسته شده باشد، درست مانند تو.۱۰این گسستگی در هر دوی شما شفا می‌یابد زمانی که از فراخوان برای خداوند در او آگاه شوی، و بدین ترتیب وجود آن را تصدیق کنی.

م_۵_۳_۳

T-5.III.3

۱دو روش کاملاً مخالف هم برای دیدن برادرت وجود دارد.۲هر دو باید در ذهن تو باشند، زیرا تو ادراک کننده هستی.۳آن‌ها باید در ذهن او نیز باشند، زیرا تو در حال ادراک کردن او هستی.۴او را از طریق روح‌القدس در ذهن او ببین، و او را در ذهن خودت تشخیص خواهی داد.۵آنچه را که در برادرت تصدیق می‌کنی در خودت هم تصدیق می‌کنی، و آنچه را که تسهیم می‌کنی تقویت می‌کنی.

م_۵_۳_۴

T-5.III.4

۱آوای روح‌القدس در تو ضعیف است.۲به همین دلیل است که باید آن را تسهیم کنی.۳پیش از اینکه بتوانی آن را بشنوی باید قدرت آن افزایش یابد.۴شنیدن آن در خودت ناممکن است در حالی که در ذهنت بسیار ضعیف است.۵آن به خودی خود ضعیف نیست، اما به دلیل عدم تمایل تو به شنیدن آن محدود شده است.۶اگر مرتکب این اشتباه شوی که تنها در خودت به دنبال روح‌القدس باشی، پندارهایت تو را خواهند ترساند زیرا، با پذیرش دیدگاه نفس، سفر غریب نفس را با نفس به عنوان راهنما آغاز می‌کنی.۷این بناچار باعث ایجاد ترس می‌شود.

م_۵_۳_۵

T-5.III.5

۱تأخیر از نفس است، زیرا زمان مفهوم آن است.۲زمان و تأخیر هر دو در ابدیت بی‌معنا هستند.۳من پیش‌تر گفته‌ام که روح‌القدس پاسخ خداوند به نفس است.۴هر چیزی که روح‌القدس به تو یادآوری می‌کند در تضاد مستقیم با مفاهیم نفس است، زیرا ادراک حقیقی و غیرحقیقی خود متضاد هم هستند.۵روح‌القدس وظیفه دارد آنچه را که نفس ساخته است خنثی کند.۶او آن را در همان سطحی که نفس در آن عمل می‌کند خنثی می‌سازد، در غیر این صورت ذهن قادر به درک تغییر نخواهد بود.

م_۵_۳_۶

T-5.III.6

۱من بارها تاکید کرده ام که سطحی از ذهن برای دیگری قابل درک نیست.۲در مورد نفس و روح القدس نیز چنین است. با زمان و ابدیت۳ابدیت ایده ای از خداست، بنابراین روح القدس آن را کاملاً درک می کند.۴زمان باور نفس است، بنابراین ذهن پایین که قلمرو خود است، آن را بدون تردید می پذیرد.۵تنها جنبه زمان که جاودانه است اکنون است.

م_۵_۳_۷

T-5.III.7

۱روح القدس واسطه بین تعابیر نفس و معرفت روح است.۲توانایی او در برخورد با نمادها، او را قادر می سازد تا با باورهای ایگو به زبان خودش کار کند.۳توانایی او در نگاه فراتر از نمادها به ابدیت، او را قادر می سازد تا قوانین خدا را درک کند، که او برای آن صحبت می کند.۴بنابراین، او می‌تواند وظیفه تفسیر مجدد آنچه را که نفس می‌سازد را انجام دهد، نه با تخریب، بلکه با درک.۵فهم نور است و نور به معرفت می انجامد.۶روح القدس در نور است زیرا او در شماست که نور هستید، اما شما خود این را نمی دانید.۷بنابراین وظیفه روح القدس این است که شما را از طرف خدا بازتفسیر کند.

م_۵_۳_۸

T-5.III.8

۱شما به تنهایی نمی توانید خودتان را درک کنید.۲این به این دلیل است که شما هیچ معنایی غیر از جایگاه شایسته خود در پسر بودن ندارید و جایگاه شایسته پسر بودن خداست.۳این زندگی، ابدیت و خود شماست.۴این است که روح القدس به شما یادآوری می کند.۵این چیزی است که روح القدس می بیند.۶این بینش نفس را می ترساند زیرا بسیار آرام است.۷صلح بزرگترین دشمن نفس است زیرا بر اساس تفسیر آن از واقعیت، جنگ ضامن بقای آن است.۸نفس در نزاع قوی می شود.۹اگر باور داشته باشید که درگیری وجود دارد، واکنش بدی نشان خواهید داد، زیرا ایده خطر وارد ذهن شما شده است.۱۰این ایده خود جذابیتی برای نفس است.۱۱روح القدس در برابر ندای خطر مانند نفس هوشیار است و با قدرت خود با آن مخالفت می کند همانطور که نفس از آن استقبال می کند.۱۲روح القدس با استقبال از صلح با این استقبال مقابله می کند.۱۳ابدیت و صلح به همان اندازه که زمان و جنگ به هم مرتبط هستند.

م_۵_۳_۹

T-5.III.9

۱ادراک از روابط معنا می گیرد.۲کسانی را که قبول دارید، پایه های اعتقادات شما هستند.۳جدایی صرفاً اصطلاح دیگری برای دوپارگی ذهن است.۴نفس نماد جدایی است، همانطور که روح القدس نماد صلح است.۵آنچه را که در دیگران ادراک می‌کنی در خودت تقویت می‌کنی.۶شما ممکن است اجازه دهید ذهن شما اشتباه درک کند، اما روح القدس به ذهن شما اجازه می دهد تا برداشت های نادرست خود را دوباره تفسیر کند.

م_۵_۳_۱۰

T-5.III.10

۱روح القدس معلم کامل است.۲او فقط از چیزهایی استفاده می کند که ذهن شما قبلاً درک کرده است تا به شما بیاموزد که شما آن را درک نمی کنید.۳روح القدس می تواند با یک یادگیرنده بی میل بدون مخالفت با ذهن او برخورد کند، زیرا بخشی از آن هنوز برای خداست.۴علیرغم تلاش های ایگو برای پنهان کردن این بخش، هنوز هم بسیار قوی تر از ایگو است، اگرچه ایگو آن را تشخیص نمی دهد.۵روح‌القدس آن را کاملاً تشخیص می‌دهد زیرا محل سکونت خود اوست. مکانی در ذهن که او در خانه است.۶شما هم در آنجا خانه هستید، زیرا آنجا محل آرامش است و آرامش از آن خداست.۷شما که جزء خدا هستید جز در آرامش او در خانه نیستید.۸اگر صلح ابدی است، شما فقط در ابدیت در خانه هستید.

م_۵_۳_۱۱

T-5.III.11

۱ایگو جهان را آنگونه که درک می کند ساخته است، اما روح القدس، تفسیر کننده مجدد آنچه که خود ساخته است، جهان را به عنوان وسیله ای آموزشی برای آوردن شما به خانه می بیند.۲روح‌القدس باید زمان را درک کند و آن را به زمان بی‌زمان تعبیر کند.۳او باید از طریق اضداد کار کند، زیرا باید با ذهنی که در تقابل است و برای آن کار کند.۴تصحیح کنید و یاد بگیرید و برای یادگیری باز باشید.۵شما حقیقت را نساخته اید، اما حقیقت همچنان می تواند شما را آزاد کند.۶همانطور که روح القدس به نظر می رسد نگاه کنید و همانطور که او می داند درک کنید.۷درک او به یاد من به خدا می نگرد.۸او همیشه با خدا در ارتباط است و او بخشی از شماست.۹او راهنمای شما به سوی نجات است، زیرا او یاد چیزهای گذشته و آینده را نگه می دارد و آنها را به زمان حال می رساند.۱۰او این شادی را به آرامی در ذهن شما نگه می دارد و فقط از شما می خواهد که با به اشتراک گذاشتن آن، آن را به نام او افزایش دهید تا شادی او را در شما افزایش دهید.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.