ک_۱_۱

M-1.1

۱معلم خدا کسی است که خودش را انتخاب کند.۲شایستگی او فقط در این است. به نحوی، در جایی او یک انتخاب عمدی انجام داده است که در آن علایق خود را جدا از علایق شخص دیگری نمی‌داند.۳پس از انجام این کار، راه او ثابت می شود و مسیر او مطمئن است.۴نوری وارد تاریکی شده است.۵ممکن است یک نور باشد، اما همین کافی است.۶او با خدا پیمان بسته است حتی اگر هنوز به او ایمان نداشته باشد.۷او نجات دهنده شده است.۸او معلم خدا شده است.

ک_۱_۲

M-1.2

۱آنها از سراسر جهان می آیند.۲آنها از همه ادیان و از هیچ دینی می آیند.۳آنها هستند که جواب داده اند.۴فراخوان جهانی است.۵همیشه در همه جا ادامه دارد.۶این از معلمان می خواهد که برای آن صحبت کنند و جهان را نجات دهند.۷بسیاری آن را می شنوند، اما تعداد کمی پاسخ خواهند داد.۸با این حال همه چیز یک مسئله زمان است.۹همه در پایان پاسخ خواهند داد، اما پایان می تواند بسیار دور باشد.۱۰به همین دلیل است که طرح معلمان ایجاد شد.۱۱عملکرد آنها صرفه جویی در زمان است.۱۲هر یک به عنوان یک نور واحد آغاز می شود، اما با فراخوانی در مرکز آن، نوری است که نمی توان آن را محدود کرد.۱۳و هر کدام هزار سال از زمان خود را همانطور که جهان قضاوت می کند صرفه جویی می کند.۱۴زمان برای خود تماس معنا ندارد.

ک_۱_۳

M-1.3

۱برای هر آموزگار خداوند یک دوره وجود دارد.۲شکل دوره بسیار متفاوت است.۳این در مورد وسایل کمک‌آموزشی خاص مربوطه نیز صدق می‌کند.۴اما محتوای دوره هرگز تغییر نمی‌کند.۵موضوع اصلی آن همیشه این است: «فرزند خداوند بی‌گناه است، و رستگاری‌ او در معصومیتش است.»۶می توان آن را با اعمال یا افکار آموزش داد. در کلام یا بی صدا؛ به هر زبانی یا به هیچ زبانی؛ در هر مکان یا زمان و شیوه ای.۷مهم نیست که معلم قبل از شنیدن ندای کی بوده است.۸او با جواب دادنش ناجی شده است.۹او دیگری را مانند خودش دیده است.۱۰بنابراین او نجات خود و نجات جهان را یافته است.۱۱در تولد دوباره او جهان دوباره متولد می شود.

ک_۱_۴

M-1.4

۱این کتابچه راهنمای یک برنامه درسی ویژه است که برای معلمان یک فرم خاص از دوره جهانی در نظر گرفته شده است.۲هزاران شکل دیگر وجود دارد که همگی نتیجه یکسانی دارند.۳آنها فقط در زمان صرفه جویی می کنند.۴با این حال، زمان تنهایی فرا رسیده است که خسته می شود و جهان اکنون بسیار خسته است.۵قدیمی و فرسوده و بی امید است.۶هرگز بحث نتیجه مطرح نبود، زیرا چه چیزی می تواند اراده خدا را تغییر دهد؟۷اما زمان با توهمات تغییر و مرگش، دنیا و همه چیزهای موجود در آن را فرسوده می کند.۸با این حال زمان پایانی دارد، و این امری است که معلمان خدا برای تحقق آن تعیین شده اند.۹زیرا زمان در دست آنهاست.۱۰انتخاب آنها چنین بود و به آنها داده شده است.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.